Nytt klubbområde

Historien om brukshundsklubben som vill få finnas någonstans.

(Vid frågor och funderingar, kontakta styrelsen)

 

Redan 2008 aviserade Umeå Kommun att bostadsområden planeras på Ön. Marken ägs av kommunen och Brukshundklubben måste hitta nytt område för sin verksamhet.

Dåvarande styrelse i UBHK började arbetet med att hitta nytt område i samarbete med kommunen och lämplig mark hittades bredvid Forslundagymnasiet. Tillgängligheten för ungdomar utan bil fanns, men även lokalbussar. Inga bostadsområden i närheten heller, som skulle kunna störa sig på skällande hundar eller klubbens skotträningar. Ett samarbete med Forslunda diskuterades också – framförallt gällande gymnasiets hundinriktade utbildning. Perfekt! Baracker införskaffades och kördes på plats inför det kommande arbetet med appellplanerna etc.

Kallduschen kom strax efteråt då framförallt tillfartsväg till området bredvid Forslunda dröjde vilket blev en av anledningarna till att UBHK inte kunde etablera sin verksamhet där. Medan diskussionerna runt detta fördes, gick tiden och barackerna förstördes där de stod. UBHK fick acceptera att en ny lokalisering bredvid Forslundagymnasiet gått i sank och det var bara för styrelsen att börja om med att hitta nytt ställe.

2012 gjorde dåvarande styrelse en skrivelse till kommunen som i detalj förklarar klubbens trängda läge. Läs den här (Då hade klubben 600 medlemmar – idag har vi drygt 900.)

Enligt kommunen blev UBHK officiellt uppsagda från Ön för fem år sedan, men vid det laget hade Anumark lagts fram som ett nytt förslag för UBHK ungefär samtidigt som Forslunda-alternativet gick i stöpet. Det ursprungliga förslaget angående Anumark var åkermark som inte låg lika långt från E4 som det slutliga förslaget, men det är uppenbart att Trafikverkets svar på remissen från kommunen, handlar om närheten till E4 och deras oro över att folk skulle kunna tänkas parkera på Norrskensgårdens parkering och sedan ta sig över E4 till fots. Så här svarade dom nämligen år 2013:

Det är ok för Trafikverket under förutsättning att området stängslas in samt att det ordnas tillräckligt med parkeringsplatser inom fastigheten för att klara även tävlingstillfällena. Det ska inte finnas en risk för att deltagare parkerar vid Entré Norr och passerar E4 med lösa hundar, detta ser vi som en betydande trafiksäkerhetsrisk.

Med vänlig hälsning
Anna Gemzel, Samhällsplanerare

Nuvarande förslag när det gäller Anumark är på betryggande avstånd från E4, men att Trafikverket inte har några invändningar mot den farliga vänstersvängen som vi måste göra på E4, är anmärkningsvärd. Det kan tänkas att trafiken år 2013 var mindre än vad den är numer – speciellt med Dåvamyrans utbyggnad och Norrbotniabanan byggnationer, eller så fick inte Trafikverket rätt information om hur mycket trafik vi kommer att åsamka.

Se kommunens karta över området här

Hursomhelst kan vi ju konstatera att handläggningstiden av förhandsbeskedet från kommunens sida, måste vara historisk, för den blev inte klar förrän i januari förra året. Samtidigt som kommunen är irriterad över att vi inte har flyttat från Ön än, så har vi ju faktiskt inte kunnat börja agera förrän i januari 2022. All den tid som förflutit i väntan på att kunna börja planera flytten, har dessutom gjort att det utlovade bidraget på en miljon, har dragits tillbaka av kommunen. Läs här  (Vi har dock möjlighet att söka bidraget på nytt.)

I förhandsbeskedet (läs den här) ger man oss klartecken att börja förbereda appellplanerna, men byggnader måste föregås av sedvanligt bygglov och en eventuell inomhushall vill man inte ta ställning till än, så i styrelsen började vi prata om gräsplanerna och hur vi skulle ställa oss till kommunens planer på skogsavverkning inom ”vårt” område. Vad skulle kalhuggas och vad skulle sparas.

Samtidigt började styrelsen inse att det inte bara var att ”köra igång”. I remissvaren i förhandsbeskedet uppdagades problem som t.ex. att Anumarks vägförening inte gav oss tillstånd att använda grusvägen från E4 (om inte kommunen var med på att bekosta det ökade slitaget), bybornas krav på inhägnat klubbområde (vilket i och för sig skulle kunna gynna oss med tanke på hur de vilda Mufflonfåren kan tänkas förstöra våra gräsplaner annars…) och hur kommunen ställde sig avvaktande till att ordna en infartsväg från Ersboda så att vi slipper använda E4. Vi har ju ingen tillgång till marken i dagsläget.

Ytterligare ett problem uppdagades som inte framkom i förhandsbeskedet och det gäller våra framtida grannar. Det finns bara två hushåll inom det tänkta området. Nybergs gamla gård ligger längst in och är omgärdat av skog, men den nybyggda villan ligger helt oskyddad och i blickfånget från klubbområdet. Timmy och Amanda flyttade in första januari 2022, helt ovetande om att det fanns planer på att etablera en brukshundklubb framför deras hus, så det lugna läget de hittat för sin familj kommer alltså inte bli så lugnt. De blev både chockade och upprörda över beskedet, vilket inte är så svårt att förstå.

Styrelsen träffade Fritids och MEX (Mark och Exploatering) på Umeå Kommun hösten 2022 för att prata om de olika problem som etableringen i Anumark verkade ge oss och efter en stund fick vi frågan: Men skulle ni inte kunna tänka er att vara någon annanstans än i Anumark? Jo… det är klart. Var i så fall? Ett av förslagen från MEX var en riktig vinnare: Bredvid Potatislagret på Grubbe/Västerhiske. Bra tillgänglighet och ingen skulle kunna bli störd av oss – skällande hundar och skotträning. Styrelsen presenterade glatt förslaget i ett medlemsmöte innan jul och medlemmarna stämde in i lovsången. Kort därefter var det dags för en ny kalldusch då det visade sig att det trots allt fanns andra planer för området som var tänkt till oss och att vi absolut inte kunde få vara där…

Ett annat förslag som diskuterades var Ersmark, något som först verkade som ett bra alternativ, men efter lite fördjupning visade sig inte hålla, bland annat närheten till omkringboende, ovisshet om det kunde bli en långsiktigt lösning, och möjlighet till bygglov. Efter allt trassel är det högt prioriterat att hitta en lösning där vi kan få stanna och på sikt kunna bygga en hall.

Tillbaka till Anumark alltså med sina olösta problem.

I ett möte med MEX i början av februari 2023 ville de ha en grundlig verksamhetsbeskrivning av oss, vilket lämnades in några veckor senare. Läs den här

Samtidigt som styrelsen arbetade med ovan nämnda process, behövde ett annat besvärande problem hanteras: klubbstugan på Ön

Att underhålla klubbstugan ansågs förstås meningslöst då det var bestämt att klubben måste flytta, så inte nog med att stugan börjat se alltmer fallfärdig ut, den har även blivit hälsovådlig att vara i. Konsekvenserna av att vara utan en naturlig mötesplats, måste nästan ses som katastrofala – framförallt då det gäller gemenskap och sammanhållning i klubben och samarbete/förståelse mellan de olika verksamhetsgrenarna.

Sommaren 2022 fick klubben möjlighet att införskaffa en stuga för en billig peng och styrelsen bestämde att tillfället skulle tas i akt. Tanken var att den skulle kunna nyttjas på Ön så länge vi får vara kvar där och sedan följa med till nytt område. Det var bråttom med att flytta stugan och rädda den från rivning. Stugan pallades upp bredvid parkeringen på Ön.

Tillfälligt bygglov söktes för stugan och det stora tältet vi tagit över från Skellefteå BHK med en plan om att söka förlängning av detta bygglov varje år grävskoporna inte tänkt komma, eller tills vi fått tillgång till nytt område. Vi var lovade att få vara kvar på Ön till sista december 2023, så lovet ansöktes till och med dit. Läs ansökan här.

I början av 2023 fick vi avslag från MEX angående stugan, men tältet gick bra och det var här vi insåg att MEX blivit ganska irriterade på oss… De vill ju att marken ska tömmas och istället kommer vi med en ny byggnad – och utan att be om lov först!

Nytt möte med kommunen i början av mars 2023, men denna gång på politisk nivå. Vad kan vi göra för att få till en bra dialog med kommunen igen, vi behöver verkligen deras hjälp!

Angående Anumark hade vi dagen innan mötet fått veta att kommunen tittat på möjligheten att bygga en väg från Ersboda till tänkta klubbområdet i Anumark och att de kommit fram till att det skulle bli för dyrt för kommunen att bygga den p.g.a. den sumpiga marken, så ett av de största problemen med Anumark kvarstår alltså – tillgängligheten.

Efter mötet med den politiska nivån var ändå magkänslan att man vill försöka hjälpa oss, och att det fanns en förståelse för att de problem vi ser med Anumark är på riktigt och att beslutet att inte bryta ny grusväg är ”spiken i kistan”. Eftersom vi nu haft ett stort antal möten med kommunen och beskrivit verksamheten flera gånger på olika sätt så har man från kommunens sida nu större kännedom om vilka vi är och vad vi gör och att vi behövs och bedriver en värdefull verksamhet. Det har också betydelse att flera nu är engagerade och bidrar med att få olika aktiviteter publicerade i lokala media, vi syns – och det är viktigt! Det är också viktigt att vi ser till att vår hemsida är aktuell och speglar alla aktiviteter vi faktiskt har, för att citera en politiker ”jag kollade upp er hemsida och ni verkar ju vara en aktiv förening!”

230310: Just nu väntar vi spänt på att få återkoppling från kommunen hur vi ska gå vidare, vi har nu träffat alla nivåer på tjänstepersonssidan och nu även den politiska nivån. De behöver nu ha en intern process i kommunen och har lovat att återkoppla till oss så snart de har något att presentera.

230421 i Västerbottenskuriren:

230615

Det har säkert inte undgått er, inte minst via lokalpressen, att vi fört en aktiv dialog med Umeå kommun i frågan under våren. Vi är särskilt glada att byggnadsnämndens ordförande, Mikael Berglund, har engagerat sig i vår fråga.

Från det politiska perspektivet har det kommit en tydlig signal att man gärna vill se en samlokalisering med Forslundagymnasiet och samverkan mellan UBHK och gymnasiet där det är lämpligt, frågan har därför landat igen hos MEX (mark- och exploatering) Umeå kommun. Vi har i dag haft ett möte med dem och rektor för Forslundagymnasiet och resultatet blev att Forslunda är intresserade av samverkan men att det är oklart om det är praktiskt genomförbart. Stora delar av den mark Forslunda disponerar är aktiv jordbruksmark och därför inte tillgänglig. Mark på andra sidan väg 363 men ändå nära Forslunda har en brant sluttning och troligen berg under vilket skulle kräva stora anläggningskostnader med sprängning mm. Men MEX undersöker det vidare.

Ett alternativ som kom upp är Tjälamark, där det finns gammal åkermark som är lagd i träda. Det är intressant då det är relativt nära, har bra väg- och bussförbindelse så vi undersöker det vidare.

När det gäller ÖN och Gula huset har vi fått beslut om tidsbegränsat byggnadslov och vi avser därför att få Gula huset användbart så snart som möjligt. Planen är att nyttja Gula huset 2023 och troligen 2024 på Ön och sedan flytta med huset till nytt område så att vi inte är helt utan lokal under uppbyggnadsskedet av nytt område.

Även för tältet har vi fått bygglov så nu kan det sättas upp!

Sammanfattningsvis fortfarande rätt mycket uppförsbacke men också några fläktar av medvind

2023-10-04

Styrelsen har i dag återigen haft möte med MEX, Umeå kommun. Vid förra mötet, före sommaren, framfördes från MEX ett förslag på ett område i Tjälamark. Området har undersökts närmare och vi bedömer att det inte är ett rimligt erbjudande. Området är långsträckt och finns nära väg 363 med påtagligt buller. Vidare finns så stora nivåskillnader att en preliminär bedömning är att mer än 140 lastbilslass med fyllnadsmaterial skulle behövas för att få någorlunda jämn mark till en stor kostnad.

När det gäller området i närheten av Forslundagymnasiet ser vi fortsatt många fördelar med en sådan placering när det gäller kommunikationer och samverkan med Forslunda. Tyvärr kan vi konstatera att de plana ytor som diskuterats är jordbruksmark som Forslunda använder, kommunen ser heller ingen möjlighet att kompensera Forslunda med annan jordbruksmark. När det gäller området på andra sidan vägen visar höjdkartor på en sådan stigning att det indikerar berg nära ytan, vilket innebär ett omfattande arbete med sprängningar mm för att få till de jämna ytor vi behöver.

Det är också tydligt från Umeå kommun att alla kostnader för att iordningsställa ett område faller på oss som förening.

Även Piparböle lyftes som ett förslag från vår sida men där är det troligen inte ens möjligt att sätta upp klubbstuga pga att det är vattenskyddsområde, dessutom saknas svar på om det ens kan vara tillgängligt.

Vidare fick vi information om att man är underbemannade på MEX och att det inte kommer att gå att avsätta särskilt mycket tid för våra frågor.

Oktober 2023

Styrelsen funderar på om klubben ska inhandla en gård i Högskuru med potential att bli nytt klubbområde. Med anledning av detta utlystes ett extra medlemsmöte 30 okt.

Underlag finns HÄR
Agenda finns HÄR
Info om Forslunda finns HÄR

November 2023

Ordförande har deltagit i budgivning på fastigheten Högskuru 10 i dag. Tyvärr fick vi avbryta då buden gick över de 1,9 miljoner vi hade mandat för, när vi lämnade låg buden över 2 miljoner och flera intressenter var kvar och i skrivande stund vet vi inte vad slutpriset blev. Detta ger oss en fingervisning om hur tufft det kan bli att hitta objekt med relativ närhet till Umeå och inom en budget föreningen kan klara av.

Det var ett konkret försök till långsiktig lösning, men nu är vi tillbaka på ruta ett. Självklart kommer styrelsen att oförtrutet fortsätta dialogen med Umeå kommun men förhoppningarna på lösning är som tidigare sagts låga. Valberedningen har inlett arbetet med att hitta styrelseledamöter från 2024 och alla som känner med sig att man har förutsättningar att bidra i lösningen av den här frågan, i styrelsen eller i en särskild arbetsgrupp, uppmanas att kontakta valberedningen genom att skicka mail till Karin som är sammankallande karin.nylander@umu.se

Minnesanteckningar från möte med MEX 8 november 2023

Vi gick igenom aktuellt läge med vår nya kontaktperson Jenny Vindegard.

Forslunda – Forslundagymnasiet vill gärna samverka med UBHK men vill/kan inte släppa ifrån sig den jordbruksmark de förfogar över. Området på andra sidan vägen (som undersökts av medlem som också lämnat förslag på område) är från kommunens sida grovt utmarkerat som infrastrukturreservat vilket innebär att inga långsiktiga löften kan ges, dessutom innebär den branta stigningen i området att skulle bli mycket kostsamt/ta mycket lång tid att omvandla till plana ytor. Vidare har Försvarsmakten mark i närheten och är en stark intressent för området.

Grubbe/Västerhiske – verkade ju lovande men det blev tvärstopp från högre nivå och vi fick aldrig tydligt besked om varför. På direkt fråga fick vi nu svaret att marken klassas som mark som har särskilt högt värde och att man från politisk nivå vill behålla den för framtida planering.

Tjälamark – föreslaget område är allt för långsträckt efter trafikerad väg och skulle kräva mängder av utfyllnad för att få plana ytor. Inte aktuellt.

Piparböle – innehåller både vattenskyddsområde och vattenreservoar. I vattenskyddsområde kan verksamhet tillåtas men över vattenreservoar finns begränsningar. Det område som föreslagits (f d plantskoleområde) disponeras av Vakin som är ett kommunägt bolag, men med egen förfoganderätt över mark. Kommunen kan inte besluta över bolagets mark.

De områden som kommunen äger i Piparböle är produktiv skogsmark som inte kommer att upplåtas.

Ersmark – det område som tidigare diskuterats ligger för nära bostäder, förskola mm och inget nytt förslag finns.

Anumark – de problem med lokalisering som tidigare diskuterats kvarstår. Dvs en vägförening äger grusvägen och kräver ny vägförrättning för att släppa på mer trafik. Kommunen säger nej till att bryta ny grusväg. De siffror om volymer som Trafikverket grundat sin bedömning på när det gäller anslutning till E4 är inte korrekta utan allt för lågt redovisade, boende kommer att finnas i direkt anslutning till området och ställer sig negativa till etablering.

Området runt Dåvamyran? Frågan ställdes utifrån en tanke om att det möjligen inte är aktuellt för bostadsbebyggelse. Svaret blev att i stort sett all mark som kommunen äger är planerad för industrisatsningar, övrig mark i närheten är privatägd.

 

Sammanfattning

Från kommunens sida meddelar man att det finns ett långsiktigt miljömål om att arealen åkermark inte ska minska, viktigt också ur perspektivet försörjningsberedskap. Vi får också information om att eftersom Umeå expanderar är mycket av den kommunägda marken redan planlagd, det kan finnas mindre områden längst bort från centrala Umeå som fortfarande inte är planlagda, men då av anledningar som att de är svåra att använda. Längre ifrån centrala Umeå är den mesta marken privatägd. Vi hänvisas till att hålla oss informerade via Översiktsplanen som finns på kommunens hemsida.

Vidare informeras vi om att det är viktigt att veta att från “förslag att titta på” till beslut att vi tilldelas mark är beslutsprocessen lång, viktigt för att ge korrekt information till medlemmar.

Vi informerar MEX om att vi börjat titta på områden inom ca 2,5 mil/30 minuter från Umeå centrum för att om möjligt underlätta.

Vi enas om nytt möte i januari.

 

November 2023

Styrelsen har kommit fram till att det är en orimlig arbetsbörda att både bedriva vanligt styrelsearbete och dessutom ha ansvaret för att hitta nytt klubbområde. Med stöd av valberedningen har nomineringar/intresseanmälningar samlats in.

Styrelsen anser att det behövs ett omtag i frågan och att det behövs personer som med nya ögon kan ta sig an uppdraget. En uppdragsbeskrivning finns framtagen för att tydliggöra arbetsgruppens roll och styrelsens roll. Läs den HÄR. ”Arbetsgrupp för nytt klubbområde” heter denna grupp och består av följande personer:

Karin Nylander, sammankallande
Anders Burstedt
Gustaf Burstedt
Katarina Hampusson

 

Januari 2024

Ett nytt möte har hållits med flyttgruppen, delar av styrelsen och MEX, Umeå kommun den 10 januari 2024. Flyttgruppen har kommit i gång på ett föredömligt sätt och kunde presentera för MEX ett antal förslag, både sådana som tidigare varit aktuella och helt nya förslag. MEX ska nu analysera och återkoppla om något av förslagen är aktuellt att gå vidare med. Flyttgruppen avser också att gå ut med ett brev till samtliga mäklare i Umeå-området för att undersöka om det finns lämpliga objekt. Gruppen har också hämtat in synpunkter från alla VG om behov och har nu ett bra underlag och vill tacka alla som tagit sig tid att svara.
Vidare meddelade MEX att Vakin med stöd av ”lag om allmänna vattentjänster” skickat fakturan till fastighetsägaren  (Umeå kommun) i stället för till hyresgästen (UBHK). Umeå kommun avsåg därmed att omgående stänga av vatten och avlopp eftersom vi är uppsagda. När vi redovisat konsekvenserna (redan inplanerade tävlingar mm) backade man dock och det besked vi har nu är att avstängning kommer att ske i höst,
Detta visar tydligt på hur allvarligt läget är och att slutet på vår tid på Ön är nära!
Flyttgruppen menar också att vi behöver skapa en process för beslut där styrelsen får mandat att ta ett snabbt beslut om rätt objekt dyker upp, men som också möjliggör att alla VG ändå kan vara delaktiga.
Den frågan kommer upp på årsmötet, viktigt att så många som möjligt kommer och bidrar med synpunkter och är med och fattar beslut. Konkret förslag kommer med årsmöteshandlingarna.
Det har kommit in en del tips på markområden till flyttgruppen, det tackar vi för. Men vi behöver fler tips! Har du förslag eller personliga kontakter som kan vara till nytta – hör av dig till Kajan9026@gmail.com
2024-05-29

Flyttgruppen har jobbat på och arbetar just nu med ett förslag som varken innebär köp eller arrende, utan en förhyrning. Det är ett mycket intressant förslag som samtliga VG-representanter ställde sig bakom vid ett möte tisdag 28/5. Men den förhandling som pågår är i ett känsligt skede, därför kan ingen ytterligare information ges just nu, flyttgruppen behöver få arbetsro för att fortsätta förhandla. Vår förhoppning är att det går att presentera ett nytt klubbområde på medlemsmötet 26 juni.