Regler ang olika ersättningar

Umeå Brukshundklubb är en ideell förening – dvs alla jobbar gratis! Ibland betalar vi dock för vissa tjänster och utlägg, som t.ex. tillresta domare och funktionärer vid tävling.

Vi är noga med att följa rådande skatteregler och här hittar du info om vad som gäller för Umeå Brukshundklubb: (varje verksamhetsgrupp ansvarar för att dessa regler följs)

– Milersättningar och arvoden vid tävling
– Gåvor
– Tävlingsvinster
– Lotterivinster
– Mat vid möten och kurser
– Fika
– Poängsystemet
– Övriga förmåner

 

MILERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN VID TÄVLING (höjning 1/1-23)

Milersättning blir skattefri med 25 kr/mil från bostaden till ”arenan” om man bor mer än fem mil bort.

Utgångspunkt för milersättningen är alltid bostaden. (Man får givetvis begära milersättning för färre mil, eller inget alls!)

Skattefri milersättning medges även om arvode utbetalas vid samma tillfälle.

Om man bor mindre än fem mil bort, kan milersättning fortfarande betalas ut, men det blir inte skattefritt, utan behandlas som lön. Oavsett om 25 eller 31 kr per mil betalas ut.

Om 31 kr/mil betalas ut och villkoren för skattefria 25 kr/mil är uppfylld, blir den överskjutande delen (6 kr) behandlad som lön.

 

Inga sociala avgifter behöver betalas av klubben så länge ersättning under ett år och per person understiger ett halvt prisbasbelopp, vilket är 26 250 kr för 2023 och vi brukar aldrig hamna i närheten av sådana belopp.

Vi är inte ålagda att dra skatt då vi hamnar under beloppsgränsen enligt ovan, men kan göra ett så kallat frivilligt skatteavdrag om vi vill. Vi har dragit 30 % skatt, men från år 2024 kommer vi inte att göra det längre för att underlätta administrationen för klubbens kassör.

(Exempel på uträkningar enligt ovanstående regler finns längst ner)

PS. Om en domare/funktionär anlitas från annat land gäller andra regler. Reglerna om Särskild inkomstskatt (A SINK) och då ska man i god tid ansöka om detta hos Skatteverket, vars handläggningstid är mellan 6-8 veckor… (Man måste ha ett sånt beslut i hand innan man kan betala ut.) Skattesatsen blir som regel lägre, 15%, om inte aktuellt land råkar ha ett speciellt skatteavtal. Kan dom istället skicka faktura, blir vi himla glada..!

GÅVOR

Gåvor, till exempel till domare/funktionärer som tack för ett väl utfört arbete, ska förmånsbeskattas.

Personnummer behöver bara fyllas i om värdet uppgår till 100 kr eller mer under ett år. Under 100 kr räcker det med namn. Använd blankett ”Förmåner”

Observera att om vi ger bort saker som skänkts oss via sponsorer eller privatpersoner, anses det ändå vara i vår ägo och därför en gåva från oss som omfattas av förmånsskattereglerna.

TÄVLINGSVINSTER

Är skattefria om det är bruksföremål eller presentkort som inte kan lösas in mot kontanter. Värdet får dock inte överstiga 1 400 kr. (3% av prisbasbelopp)

LOTTERIVINSTER

Dessa är skattefria då vinsterna inte motsvarar en prestation, utan bara beror på tur.

MAT VID MÖTEN OCH KURSER

Så kallad intern representation, är skattefri och gäller även en extern kursledare. Syftet är det viktiga här: att det gynnar klubben och bidrar till klubbens utveckling. Träffar där man planerar aktiviteter, verksamheten eller informationsmöten, ingår här, samt kurser.

Det är även viktigt att den tillagade maten intas tillsammans!

Använd blankett ”Intern representation” och fyll i datum, verksamhetsgrupp, namn på medverkande och syftet med mötet/träffen/kursen.

FIKA

Så kallad enklare förtäring, är skattefri

POÄNGSYSTEMET

Finns för att medlemmar ska kunna vidareutbilda sig, vilket därmed gynnar klubben, så dessa blir skattefria då detta syfte finns. Kurser, litteratur o.d. (Uttag av poäng för hallhyra, måste alltså ha detta syfte.)

ÖVRIGA FÖRMÅNER

– Hallhyra som ersättning för arbete, t.ex. städning, förmånsbeskattas. Skriv upp datum, namn, personnummer och värdet. (Dela upp värdet mellan de som var med)

– Mat till domare och funktionärer vid tävling förmånsbeskattas: 110 kr (år 2023) i värde oavsett verklig kostnad. Skriv upp datum, namn, personnummer och verksamhetsgrupp.

Använd blankett ”Förmåner”

 

Exempel på uträkningar ang arvoden och milersättningar

(År 2022. 18.50 kr som skattefri milersättning används i dessa exempel, samt 30% skatt för arvoden på 1000 kr och mer)

Exempel 1:

Kalle är domare och bor söder om Skellefteå, men hälsar på sina föräldrar i Piteå då han börjar köra i sin bil till Umeå för att döma en tävling hos oss. Arvode: 500 kr och han vill ha 18,50 kr/mil vilket han får för sammanlagt 26 mil mellan Skellefteå och Umeå tur och retur.

Arvode: 500 kr
Milers:  481 kr
Utbet:   981 kr      (Skattepl. ersättning: 500 kr. KU eller arbetsgivardeklaration skickas till SKV)

 

Exempel 2:

Samma Kalle dömer istället två dagar i Umeå och övernattar här hos några kompisar. I det här exemplet vill han i stället ha 31 kr/mil och traktamente, vilket är ok eftersom han övernattat och bor längre än fem mil bort. (Han passerade Skellefteå före klockan 12 på väg till Umeå och han var hemma igen efter klockan 19 dagen efter, så två dagars traktamente á 240 kr för ”måltider och småutgifter”)

Arvode:          1000 kr
Milers sk.pl:    325 kr
Skatt:              -397 kr
Milers sk.fri:   481 kr
Trakt:              480 kr
Utbet:           1889 kr  (Skattepl. ersättning: 1325 kr. Arbetsgivardeklaration skickas till SKV)

 

Exempel 3:

Robban bor utanför Vännäs och ska vara figurant på vår IGP tävling. Han bor 4 mil bort och vill ha 31 kr/mil för sammanlagt 8 mil, så ingen skattefri milersättning

Arvode:           500 kr
Milers sk.pl:   248 kr
Utbet:             748 kr     (Skattepl. ersättning: 748 kr. KU eller arbetsgivardeklaration skickas till SKV)

 

Exempel 4:

Samma Robban kommer tillbaka några månader senare som figurant och får samma ersättning, men nu måste vi ta hänsyn till de 748 kr som redan betalats under året

Arvode:           500 kr
Milers sk.pl:   248 kr
Skatt:              -448 kr   (1496 kr x 30%)
Utbet:             300 kr     (Skattepl. ersättning: 748 kr. Arbetsgivardeklaration skickas till SKV)