Styrelse 2021 – Vi beho?ver bli na?gra till i styrelsen fo?r att UBHK ska kunna fortsa?tta utvecklas.

A?r du intresserad av att engagera dig eller känner du till en lämplig kandidat för uppdraget? Ho?r av dig – vi beho?ver DIG som har drivkraft & ka?nner intresse info?r att skapa en behaglig klubb med utvecklande aktiviteter. Att engagera sig i styrelsearbetet är lärorikt och innebär att du får en helhetsbild av klubbens verksamheter. Det ger dig också en möjlighet att påverka klubbens utveckling.

De roller vi söker är

 • Ledamot nr 3 – 1 år, Nyval
 • Suppleant nr 1 – 2 år, Fyllnadsval på 1 år
 • Suppleant nr 2 – 2 år, Nyval
 • Ordinarie Revisor 1 år
 • Revisorsuppleant 1 år

Nomineringar görs enligt följande

 • vilken funktion som avses
 • namn, med en kort presentation
 • uppgift om att den föreslagne kandiderar

Du na?r valberedningen genom att mejla malmenstrom@hotmail.com alternativt skicka ett Messenger meddelande till Malin Malmenström, Maria Burman eller Erica Svanered.

Varför engagera sig i UBHK:s styrelse?

 • Som förtroendevald är du vald av föreningens medlemmar. Att vara förtroendevald är precis som ordet låter: ett förtroende
 • Ger dig en inblick och helhetsbild av klubbens samtliga verksamheter
 • Tillsammans med övriga styrelseledamöter har du goda möjligheter att påverka klubbens utveckling

Rollbeskrivningar vakanta poster

Ledamot:

 • En ideell förening måste ha en styrelse. En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet i Sverige. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.
 • Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet.

Suppleant:

 • En suppleant fungerar som en ersättare i styrelsen. Om en ledamot inte kan närvara på ett styrelsemöte är det suppleanten som går in i ledamotens ställe på just det styrelsemötet, i den ordningen de är invalda. I Umeå Brukshundklubb uppskattar man att suppleanterna deltar på alla styrelsemöten.

Revisor (och Revisorssuppleant):

 • Revisorerna ska granska föreningens ekonomi och verksamhet under året och lämna en skriftlig rapport till årsmötet. Rapporten kallas för revisionsberättelse. I revisionsberättelsen bedömer revisorerna styrelsens arbete. De föreslår också om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under det gångna året eller ej (bevilja ansvarsfrihet). Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, protokoll, medlemsregister och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. Revisorerna bör alltid få styrelseprotokoll tillsänt sig, likaså ekonomiska rapporter.

 

Du gillar kanske också...