Protokoll medlemsmöte UBHK 9/10-2019

Tid: Onsdag den 9 oktober 2019, kl. 19.00
Plats: Klubbhuset, Ön, Umeå

§1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Feuk förklarade mötet öppnat.

§2. Val av justerare
Till justerare valdes Jennifer Blomberg.

§3. Information från Styrelsen
Ordförande informerade om:
– Att kassörsuppdraget temporärt kommer att tas över av sekreteraren
– Att arbetet med den nya hemsidan snart är i hamn
– Att man överväger att under våren hålla en egen kurs vad gäller MH
– Att det har hållits två möten med närliggande styrelser
– Att informationen om inköpsrutiner kommer att förtydligas
– Att diskussioner förs vad gäller möjligheten att inkludera/adjungera samman-kallande i VG till styrelsesammanträden
– Att SBK tävling inför ett nytt program nästa år, där målet är att betalning ska kunna lösas med Swish

§4. Framställa en mapp med styrelsebeslut för de senaste fem åren
Styrelsen önskar sätta samman en grupp av frivilliga medlemmar som går igenom protokollen från styrelsemöten hållna under de senaste fem åren, och sammanstäl-ler tagna beslut i en mapp. Framtida protokoll kommer att ha en fristående sam-manfattning med beslut tagna på varje möte.
Intresserade av detta uppdrag uppmanas höra av sig till någon i styrelsen.

§5. Information om nya hemsidan
Jennifer Blomberg informerade om och demonstrerade den nya fina hemsidan som hon fortfarande arbetar med. VG kommer att kallas till möte för information om hur de kan hantera sina egna sidor.

§6. Information om flytten av Klubben till Anumark

Ordförande informerade om den kommande flytten av Klubben till Anumark. Loka-liseringsprövning är inlämnad till Umeå Kommun, men ärendet är ej prioriterat av Kommunen, varför besked dröjer.
Styrelsen har lämnat in ansökan hos Kommunen om uppskov för användande av det bidrag man tidigare erhållit.

§7. Information från Valberedningen
Ola Engman framhöll behovet av att förslag på lämpliga kandidater till styrelsen lämnas till Valberedningen. .Beslöts att bjuda in Valberedningen till nästa styrel-semöte.

§8. Utdelning av Månadens Ros
Flyttas till nästa medlemsmöte vilket blir ”lilla Julafton” .

§9. Nästa medlemsmöte
Nästa medlemsmöte blir ”lilla Julafton” onsdag den 11/12 kl 18.30 i Klubbhuset på Ön

§10. Mötets avslutande

Vice ordförande Peder Nimrodsson tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:
Martin Feuk, ordförande
Jennifer Blomberg

Vid protokollet:

Karin Nylander

Du gillar kanske också...