Protokoll: Styrelsemöte 2020-01-16

Tid: Torsdag den 16 januari 2020, kl. 18.30
Plats: Klossen, Ålidhem, Umeå

§1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av övriga frågor.

§3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Peder Nimrodsson.

§4. Ekonomisk diskussion
Tf kassören redovisade de nya kontona på SEB. Varje VG har nu sitt eget konto med möjlighet för sammankallande att ha översikt på det egna kontot. De som önskar har även fått swish och bankgironummer. Kontokort med en kredit på upp till 15.000:- kommer också att utfärdas till de VG som önskar.

Styrelsen beslutar att de inköp som nu görs till respektive VG ska göras med den gruppens kontokort. Kostnaden för företagskonto med swish och kontokort betalas av Styrelsen. Pengar överförs i dagarna till respektive grupp. Vad gäller ersättning för utlägg, så kommer det att upphöra på så vis att inga utlägg gjorda efter den 1:a februari kommer att ersättas.

§5. Information till VG betr årsberättelse/budget/årsplan.
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ombeds VG skicka till sekreteraren senast 1:a februari. Vad gäller budget, titta på Resultatrapport från januari 2019. Årsbokslut för 2019 beräknas klart i slutet av januari.

Årsmötet har schemalagts till 22:a februari kl 15:00, 2020.

§6. Nästa möte
Måndag 3:e februari kl 18.30 – 21 för fastställande av årsmöteshandlingar.

§7. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Du gillar kanske också...