Årsmöte lördag den 22/2 kl. 13.30

Lördag den 22/2 kl. 13.30 hälsar vi alla medlemmar välkomna till Umeå Hundungdoms årsmöte på Kulturhuset Klossen (Ekonomstråket 6, Ålidhem). Vi kommer hålla till i salen Nova, som är mitt emot cafeterian.

Eventuella motioner och propositioner ska vara oss tillhanda via e-mail senast 30 dagar före årsmötet.

Handlingarna till årsmötet finns här.

MAILA OSS


Dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Justering av röstlängd

§3 Val av mötesordförande

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

§7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

§8 Fastställande av dagordning

§9 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dessa uppkommen vinst eller förlust

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§13 Av medlemmarna avgivna motioner

§14 Av styrelsen avgivna propositioner

§15 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om styrelsens förslag till budget

§16 Val av styrelse
a) Ordförande
b) Ordinarie ledamöter (två, fyra eller sex)
c) Suppleanter (två)

§17 Val av en till två revisorer och en till två revisorssuppleanter

§18 Val av valberedning

§19 Val av ombud till Representantskapsmötet och till distriktsårsmöten samt ersättare

§20 Beslut om omedelbar justering av §16 – §19

§21 Övriga ärenden

§22 Mötets avslutande